Term 1 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Acro & Tumbling - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio B
Ottawa
*Aerial Acrobatics 1 - Hoop (7-9yrs)
Ages 7-9
Monday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio C
Ottawa
*Aerial Acrobatics 2 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Monday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio C
Ottawa
*Aerial Acrobatics 3 - Hoop & Silks - Adult (19+yrs)
Ages 17-50
Monday
9:00 PM to 10:00 PM
Studio C
Ottawa
*Acro & Tumbling - Intermediate to Associate (15-18yrs)
Ages 15-18
Tuesday
5:00 PM to 6:00 PM
Studio B
Ottawa
*Ballet - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Tuesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio C
Ottawa
*Jazz - Associate (17-18yrs)
Ages 17-18
Tuesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio B
Ottawa
*Ballet - Advanced (16-17yrs)
Ages 16-17
Tuesday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio C
Ottawa
*Jazz - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Tuesday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio B
Ottawa
*Ballet - Associate (17-18yrs)
Ages 17-18
Tuesday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio C
Ottawa
*Jazz - Advanced (16-17yrs)
Ages 16-17
Tuesday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio B
Ottawa
*Aerial Acrobatics 4 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Wednesday
7:15 PM to 8:15 PM
Studio C
Ottawa
*Jazz - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio B
Ottawa
*Aerial Acrobatics 5 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Wednesday
8:15 PM to 9:15 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
5:00 PM to 6:00 PM
Studio B
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio B
Ottawa
*Jazz - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio C
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio B
Ottawa
*Ballet - Grade 6 (13yrs)
Ages 13-13
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Elementary (14yrs)
Ages 14-14
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Elementary (14yrs)
Ages 14-14
Thursday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio B
Ottawa
*Jazz - Grade 6 (13yrs)
Ages 13-13
Thursday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio C
Ottawa
*Hip Hop - Grade 3, 4 & 5 (10-12yrs)
Ages 10-12
Friday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio C
Ottawa
*Hip Hop - Starlight & Pre-Primary (5-6yrs)
Ages 5-6
Friday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio A
Ottawa
*Contemporary - Grade 3, 4 & 5 (10-12yrs)
Ages 10-12
Friday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio A
Ottawa
*Hip Hop - Primary, Grade 1 & Grade 2 (7-9yrs)
Ages 7-9
Friday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio C
Ottawa
*Contemporary - Grade 6 to Advanced (13-18yrs)
Ages 13-19
Friday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio C
Ottawa
*Contemporary - Primary, Grade 1 & Grade 2 (7-9yrs)
Ages 7-9
Friday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio A
Ottawa
*Hip Hop - Grade 6 to Advanced (13-18yrs)
Ages 13-19
Friday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
9:00 AM to 9:45 AM
Studio A
Ottawa
*Jazz - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
9:45 AM to 10:30 AM
Studio A
Ottawa
*Acro & Tumbling - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Studio A
Ottawa
*Acro & Tumbling - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Studio A
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 1 to 3 (8-10yrs)
Ages 8-10
Saturday
11:15 AM to 12:15 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
12:00 PM to 12:45 PM
Studio A
Ottawa
*Technique - Grade 1 to 3 (8-10yrs)
Ages 8-10
Saturday
12:15 PM to 1:15 PM
Studio C
Ottawa
*Jazz - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
12:45 PM to 1:30 PM
Studio A
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
1:30 PM to 2:30 PM
Studio B
Ottawa
*Technique - Grade 4 & 5 (11-12yrs)
Ages 11-12
Saturday
1:30 PM to 2:30 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet-Pointe - Intermediate & Advanced (15-18yrs)
Ages 15-18
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Studio A
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 4 & 5 (11-12yrs)
Ages 11-12
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Studio B
Ottawa
*Technique - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Studio C
Ottawa
*Ballet-Pointe - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio A
Ottawa
*Technique - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Saturday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio C
Ottawa
*Jumps & Turns - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-18
Saturday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio C
Ottawa
*Jumps & Turns - Advanced & Associate (17-18yrs)
This class is full
Ages 17-18
Saturday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio C
Ottawa
*Technique - Advanced & Associate (17-18yrs)
This class is full
Ages 17-18
Saturday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio C
Ottawa

Tiny Tots: Session 1 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Creative Movement - Tiny Tots 1 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
4:30 PM to 5:00 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 2 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
5:15 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 3 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 4 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:45 AM to 10:15 AM
Ottawa

Online Training - Term 1 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Balancing for Acrobats (13-18yrs)
Ages 13-50
Thursday
6:15 PM to 7:00 PM
Zoom
Ottawa
*Flexibility (13-18yrs)
Ages 13-50
Thursday
7:15 PM to 8:15 PM
Zoom
Ottawa
*Turns Technique & Balance (7+yrs)
Ages 7-50
Sunday
9:00 AM to 9:30 AM
Zoom
Ottawa
*Foot Strengthening (7+yrs)
Ages 7-50
Sunday
9:45 AM to 10:15 AM
Zoom
Ottawa
*Floor Barre (7+yrs)
Ages 7-50
Sunday
10:30 AM to 11:15 PM
Zoom
Ottawa

Tiny Tots: Session 2 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Creative Movement - Tiny Tots 1 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
4:30 PM to 5:00 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 2 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
5:15 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 3 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 4 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:45 AM to 10:15 AM
Ottawa

Term 2 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Acro & Tumbling - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Jazz - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 2 (9yrs)
Ages 9-9
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Ballet - Primary (7yrs)
Ages 7-7
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 1 (8yrs)
Ages 8-8
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Aerial Acrobatics 1 - Hoop (7-9yrs)
Ages 7-9
Monday
7:15 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Aerial Acrobatics 2 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Monday
8:00 PM to 9:00 PM
Ottawa
*Aerial Acrobatics 3 - Hoop & Silks - Adult (19+yrs)
Ages 17-50
Monday
9:00 PM to 10:00 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Intermediate to Associate (15-18yrs)
Ages 15-18
Tuesday
5:00 PM to 6:00 PM
Ottawa
*Ballet - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Tuesday
6:00 PM to 7:00 PM
Ottawa
*Jazz - Associate (17-18yrs)
Ages 17-18
Tuesday
6:00 PM to 7:00 PM
Ottawa
*Ballet - Advanced (16-17yrs)
Ages 16-17
Tuesday
7:00 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Jazz - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Tuesday
7:00 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Ballet - Associate (17-18yrs)
Ages 17-18
Tuesday
8:00 PM to 9:00 PM
Ottawa
*Jazz - Advanced (16-17yrs)
Ages 16-17
Tuesday
8:00 PM to 9:00 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Ballet - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 4 (11yrs)
Ages 11-11
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 3 (10yrs)
Ages 10-10
Wednesday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Aerial Acrobatics 4 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Wednesday
7:15 PM to 8:15 PM
Ottawa
*Jazz - Open (11-16yrs)
Ages 11-16
Wednesday
7:15 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Aerial Acrobatics 5 - Hoop (10-18yrs)
Ages 10-18
Wednesday
8:15 PM to 9:15 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
5:00 PM to 6:00 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Grade 5 (12yrs)
Ages 12-12
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Ballet - Grade 6 (13yrs)
Ages 13-13
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Jazz - Elementary (14yrs)
Ages 14-14
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Ballet - Elementary (14yrs)
Ages 14-14
Thursday
8:00 PM to 9:00 PM
Ottawa
*Jazz - Grade 6 (13yrs)
Ages 13-13
Thursday
8:00 PM to 9:00 PM
Ottawa
*Hip Hop - Grade 3, 4 & 5 (10-12yrs)
Ages 10-12
Friday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
Hip Hop - Starlight & Pre-Primary (5-6yrs)
Ages 5-6
Friday
5:00 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Contemporary - Grade 3, 4 & 5 (10-12yrs)
Ages 10-12
Friday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Hip Hop - Primary, Grade 1 & Grade 2 (7-9yrs)
Ages 7-9
Friday
5:45 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Contemporary - Grade 6 to Advanced (13-18yrs)
Ages 13-19
Friday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Contemporary - Primary, Grade 1 & Grade 2 (7-9yrs)
Ages 7-9
Friday
6:30 PM to 7:15 PM
Ottawa
*Hip Hop - Grade 6 to Advanced (13-18yrs)
Ages 13-19
Friday
7:15 PM to 8:00 PM
Ottawa
*Ballet - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
9:00 AM to 9:45 AM
Ottawa
*Jazz - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
9:45 AM to 10:30 AM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Starlight (5yrs)
Ages 5-6
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Ottawa
*Acro & Tumbling - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 1, 2 & 3 (8-10yrs)
Ages 8-10
Saturday
11:15 AM to 12:15 PM
Ottawa
*Ballet - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
12:00 PM to 12:45 PM
Ottawa
*Technique - Grade 1, 2 & 3 (8-10yrs)
Ages 8-10
Saturday
12:15 PM to 1:15 PM
Ottawa
*Jazz - Pre-Primary (6yrs)
Ages 6-6
Saturday
12:45 PM to 1:30 PM
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
1:30 PM to 2:30 PM
Ottawa
*Technique - Grade 4 & 5 (11-12yrs)
Ages 11-12
Saturday
1:30 PM to 2:30 PM
Ottawa
*Ballet-Pointe - Intermediate & Advanced (15-18yrs)
Ages 15-18
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Ottawa
*Jumps & Turns - Grade 4 & 5 (11-12yrs)
Ages 11-12
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Ottawa
*Technique - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
2:30 PM to 3:30 PM
Ottawa
*Ballet-Pointe - Grade 6 & Elementary (13-14yrs)
Ages 13-14
Saturday
3:30 PM to 4:30 PM
Ottawa
*Technique - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-16
Saturday
3:30 PM to 4:30 PM
Ottawa
*Jumps & Turns - Intermediate (15-16yrs)
Ages 15-18
Saturday
4:30 PM to 5:30 PM
Ottawa
*Jumps & Turns - Advanced & Associate (17-18yrs)
This class is full
Ages 17-18
Saturday
5:30 PM to 6:30 PM
Ottawa
*Technique - Advanced & Associate (17-18yrs)
This class is full
Ages 17-18
Saturday
6:30 PM to 7:30 PM
Ottawa

Tiny Tots: Session 3 (2021-2022)

Name
Days
Location
*Creative Movement - Tiny Tots 1 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
4:30 PM to 5:00 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 2 (3-4yrs)
Ages 3-5
Wednesday
5:15 PM to 5:45 PM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 3 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Ottawa
*Creative Movement - Tiny Tots 4 (3-4yrs)
Ages 3-5
Saturday
9:45 AM to 10:15 AM
Ottawa


Powered by: DanceStudio-Pro.com