Season 2024/25

Name
Days
Location
Lyrical 1
Monday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 2
Main
Acro 2
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 3
Main
Tap 3
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 3
Main
Acro 3
Monday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio 3
Main
Hip Hop 3
Monday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio 2
Main
Jazz 1
Tuesday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio 2
Main
Preschool 1
Tuesday
3:45 PM to 4:30 PM
Studio 2
Main
Acro 4
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 1
Main
Hip Hop 1
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 3
Main
Teen Jazz
Tuesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 2
Main
Tap 2
Tuesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 2
Main
Jazz 2
Tuesday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio 2
Main
Tap 1
Wednesday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio 3
Main
Pointe
Wednesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 2
Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 3
Wednesday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio 2
Main
Acro 1
Thursday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio 1
Main
Ballet 1
Thursday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 3
Main
Teen Contemporary
Thursday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio 2
Main
All Boys' Hip Hop
Friday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 3
Main
Acro 2
Friday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 3
Main
Tap/Jazz 1
Saturday
9:00 AM to 10:00 AM
Studio 3
Main
Preschool 1
Saturday
9:45 AM to 10:30 AM
Studio 2
Main
Hip Hop/Acro 1
Saturday
10:00 AM to 11:00 AM
Studio 3
Main
Preschool 2
Saturday
10:30 AM to 11:30 AM
Studio 2
Main
Ballet 1
Saturday
11:30 AM to 12:30 PM
Studio 2
Main