Spring 2024

Name
Days
Location
Ballet III
Monday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Primary Ballet
Monday
3:45 PM to 4:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Ballet IV/V
Monday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Contemporary
Monday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio A
Ballet Durango
Teen/Adult Ballet
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Pre Ballet
Tuesday
3:45 PM to 4:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Ballet IV w/ Pointe
Beginner/ Intermediate Pointe
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Lyrical A
Tuesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Teen/Adult Jazz
Tuesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Adult Ballet III
Wednesday
2:00 PM to 3:00 PM
Studio A
Ballet Durango
Ballet I
Wednesday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Ballet II/III
Wednesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Tap/Jazz
Wednesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Ballet IV/V
Pointe Optional
Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Lyrical B
Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Musical Theater
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Ballet II
Thursday
3:30 PM to 4:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Ballet III
Thursday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Ballet V
Thursday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio A
Ballet Durango
Tap B
Thursday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio B
Ballet Durango
Teen/Adult Tap A
Thursday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio B
Ballet Durango