Name
Days
Location
Mini Jazz Technique
Monday
3:30 PM to 4:00 PM
Terrigal

Lake Munmorah 2023

Name
Days
Location
Mini Jazz Technique
Monday
3:30 PM to 4:00 PM
Lake Munmorah
Mini Jazz Concert
Monday
4:00 PM to 4:30 PM
Lake Munmorah
Mini Acrobatics Technique
Monday
4:30 PM to 5:00 PM
Lake Munmorah
Mini Acrobatics Concert
Monday
5:00 PM to 5:30 PM
Lake Munmorah
Junior Jazz Technique
Monday
5:30 PM to 6:00 PM
Lake Munmorah
Junior Jazz Concert
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Lake Munmorah
Junior Concert Hip Hop
Monday
6:30 PM to 7:00 PM
Lake Munmorah
Junior Concert Lyrical
Monday
7:00 PM to 7:30 PM
Lake Munmorah
Mini Hip Hop Concert
Tuesday
4:30 PM to 5:00 PM
Lake Munmorah
Mini Concert Acrobatics
Tuesday
5:00 PM to 5:30 PM
Lake Munmorah
Mini Concert Contemporary
Tuesday
5:30 PM to 6:00 PM
Lake Munmorah
Junior Contemporary Technique
Tuesday
6:00 PM to 6:30 PM
Lake Munmorah
Junior Concert Contemporary
Tuesday
6:30 PM to 7:00 PM
Lake Munmorah
Junior Acrobatics Technique
Tuesday
7:00 PM to 7:30 PM
Lake Munmorah
Junior Acrobatics Concert
Tuesday
7:30 PM to 8:00 PM
Lake Munmorah
Performance Team
Wednesday
4:00 PM to 6:00 PM
Lake Munmorah
Intermediate & Senior Jazz Technique
Thursday
4:30 PM to 5:00 PM
Lake Munmorah
Intermediate & Senior Jazz Concert
Thursday
5:00 PM to 5:30 PM
Lake Munmorah
Intermediate & Senior Concert Contemporary
Thursday
5:30 PM to 6:00 PM
Lake Munmorah
Intermediate & Senior Concert Hip Hop
Thursday
6:00 PM to 6:30 PM
Lake Munmorah
Intermediate & Senior Concert Acrobatics
Thursday
6:30 PM to 7:00 PM
Lake Munmorah

Hamilton 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Hamilton
Thursday
3:15 PM to 5:15 PM
Hamilton

Teams 2023

Name
Days
Location
JB Seniors
Monday
4:30 PM to 7:30 PM
Teams
Grade 2 Ballet
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Teams
Grade 3 Ballet
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Teams
Inter Tech
Thursday
4:00 PM to 5:00 PM
Teams
Inter/Senior Radar Technique
Thursday
4:00 PM to 5:00 PM
Teams
Junior Radar Technique
Thursday
5:00 PM to 6:00 PM
Teams
Junior Tech
Thursday
5:00 PM to 6:00 PM
Teams
Petite Radar Technique
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Teams
Petite Tech
Thursday
6:00 PM to 7:00 PM
Teams
Inter
Thursday
7:00 PM to 7:30 PM
Teams
Primary Ballet
Saturday
9:00 AM to 10:00 AM
Teams
Grade 3 Ballet
Saturday
10:00 AM to 11:00 AM
Teams
Primary / Grade 1 Acro
Saturday
10:00 AM to 11:00 AM
Teams
Grade 1/3 Jazz Technique
Saturday
11:00 AM to 12:00 PM
Teams
Grade 4/5 Acro
Saturday
11:00 AM to 12:00 PM
Teams
Grade 1 Ballet
Saturday
12:00 PM to 1:00 PM
Teams
Grade 3 Acro
Saturday
12:00 PM to 1:00 PM
Teams
Grade 4/5 Jazz Technique
Saturday
12:00 PM to 1:00 PM
Teams
Grade 4 Ballet
Saturday
1:00 PM to 2:00 PM
Teams

Kanwal 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Kanwal
Wednesday
3:15 PM to 5:15 PM
Kanwal

Tuggerah 2023

Name
Days
Location
Junior/Inter Jazz Technique
Monday
4:00 PM to 4:30 PM
Tuggerah
Mini Jazz Technique
Monday
4:00 PM to 4:30 PM
Tuggerah
Junior/Inter Jazz Concert
Monday
4:30 PM to 5:00 PM
Tuggerah
Mini Jazz Concert
Monday
4:30 PM to 5:00 PM
Tuggerah
Junior/Inter Hip Hop Concert
Monday
5:00 PM to 5:30 PM
Tuggerah
Mini Hip Hop Concert
Monday
5:00 PM to 5:30 PM
Tuggerah
Junior/Inter Contemporary Concert
Monday
5:30 PM to 6:00 PM
Tuggerah
Mini Acrobatics Concert
Monday
5:30 PM to 6:00 PM
Tuggerah
Junior/Inter Acrobatics Concert
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Tuggerah
Mini Contemporary Concert
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Tuggerah
Mini Combo Technique (Jazz & Ballet)
Wednesday
4:00 PM to 4:30 PM
Tuggerah
Mini Combo Concert (Jazz & Ballet)
Wednesday
4:30 PM to 5:00 PM
Tuggerah
Mini/Junior Hip Hop Concert
Wednesday
4:30 PM to 5:00 PM
Tuggerah
Mini/Junior Acrobatics Technique
Wednesday
5:00 PM to 5:30 PM
Tuggerah
Mini/Junior Acrobatics Concert
Wednesday
5:30 PM to 6:00 PM
Tuggerah
Mini/Junior Contemporary Concert
Wednesday
6:00 PM to 6:30 PM
Tuggerah

Jelly Beans 2023

Name
Days
Location
2-5 Years Jelly Bean Dance
Tuesday
3:30 PM to 4:30 PM
Lake Munmorah
2-3 Years Jelly Bean Dance
Friday
9:00 AM to 9:45 AM
Lake Munmorah
Jelly Bean Acrobatics (2-5 Years)
Friday
9:45 AM to 10:15 AM
Lake Munmorah
4-5 Years Jelly Bean Dance
Friday
10:15 AM to 11:15 AM
Lake Munmorah
2-3 Years Jelly Bean Dance
Monday
9:15 AM to 10:00 AM
Long Jetty
Jelly Bean Acrobatics (2-5 Years)
Monday
10:00 AM to 10:30 AM
Long Jetty
4-5 Years Jelly Bean Dance
Monday
10:30 AM to 11:30 AM
Long Jetty
2-3 Years Jelly Bean Dance
Tuesday
9:15 AM to 10:00 AM
Long Jetty
2-5 Years Jelly Bean Acrobatics
Tuesday
10:00 AM to 10:30 AM
Long Jetty
4-5 Years Jelly Bean Dance
Tuesday
10:30 AM to 11:30 AM
Long Jetty
2-5 Years Jelly Bean Dance
Wednesday
9:30 AM to 10:15 AM
Long Jetty
2-5 Years Jelly Bean Dance
Saturday
9:00 AM to 9:45 AM
Long Jetty
Jelly Bean Acrobatics (2-5 Years)
Tuesday
3:30 PM to 4:00 PM
Terrigal
2-5 Years Jelly Bean Dance
Saturday
9:30 AM to 10:30 AM
Terrigal
2-3 Years Jelly Bean Dance
Thursday
9:15 AM to 10:00 AM
Tuggerah
Jelly Bean Acrobatics (2-5 Years)
Thursday
10:00 AM to 10:30 AM
Tuggerah
4-5 Years Jelly Bean Dance
Thursday
10:30 AM to 11:30 AM
Tuggerah
2-3 Years Jelly Bean Dance
Friday
9:30 AM to 10:15 AM
Tuggerah
Jelly Bean Acrobatics (2-5 Years)
Friday
10:15 AM to 10:45 AM
Tuggerah
4-5 Years Jelly Bean Dance
Friday
10:45 AM to 11:45 AM
Tuggerah

Long Jetty HQ 2023

Name
Days
Location
Mini Jazz Technique
Monday
4:00 PM to 4:30 PM
Long Jetty
Mini Jazz Concert
Monday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Mini Contemporary Concert
Monday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Mini Hip Hop Concert
Monday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Mini Acrobatics Technique
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Mini Acrobatics Concert
Monday
6:30 PM to 7:00 PM
Long Jetty
Junior Jazz Technique
Tuesday
4:00 PM to 4:30 PM
Long Jetty
Kindy Combo Technique (Jazz & Ballet)
Tuesday
4:00 PM to 4:30 PM
Long Jetty
Junior Jazz Concert
Tuesday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Kindy Combo Concert (Jazz & Ballet)
Tuesday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Junior Hip Hop Concert
Tuesday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Junior Acrobatics Concert
Tuesday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Junior Contemporary Concert
Tuesday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Mini/Junior Technique
Thursday
4:00 PM to 4:30 PM
Long Jetty
Senior Contemporary Technique
Thursday
4:00 PM to 4:30 PM
Long Jetty
Junior Acrobatics Concert
Thursday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Mini Jazz Concert
Thursday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Senior Contemporary Concert
Thursday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Junior Contemporary Concert
Thursday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Mini Acrobatics Technique
Thursday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Senior Jazz Technique
Thursday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Junior Hip Hop Concert
Thursday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Mini Acrobatics Concert
Thursday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Senior Jazz Concert
Thursday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Junior Jazz Technique
Thursday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Mini Contemporary Concert
Thursday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Senior Hip Hop Concert
Thursday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Junior Jazz Concert
Thursday
6:30 PM to 7:00 PM
Long Jetty
Mini Hip Hop Concert
Thursday
6:30 PM to 7:00 PM
Long Jetty
Musical Theatre (All ages)
Friday
4:30 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Senior Jazz Technique
Friday
4:30 PM to 5:00 PM
Long Jetty
Senior Jazz Concert
Friday
5:00 PM to 5:30 PM
Long Jetty
Senior Contemporary Concert
Friday
5:30 PM to 6:00 PM
Long Jetty
Senior Acrobatics Concert
Friday
6:00 PM to 6:30 PM
Long Jetty
Senior Hip Hop Concert
Friday
6:30 PM to 7:00 PM
Long Jetty
All Ages 5-12yrs Acrobatics Technique
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Long Jetty
All Ages 5-12yrs Acrobatics Concert
Saturday
9:30 AM to 10:00 AM
Long Jetty
Kindy Combo Technique (Jazz & Ballet)
Saturday
9:45 AM to 10:15 AM
Long Jetty
Kindy Combo Concert (Jazz & Ballet)
Saturday
10:15 AM to 10:45 AM
Long Jetty

Swansea 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Swansea
Wednesday
3:15 PM to 5:15 PM
Swansea

Terrigal 2023

Name
Days
Location
Mini Jazz Technique
Monday
3:30 PM to 4:00 PM
Terrigal
Mini Jazz Concert
Monday
4:00 PM to 4:30 PM
Terrigal
Mini Acrobatics Technique
Monday
4:30 PM to 5:00 PM
Terrigal
Mini Acrobatics Concert
Monday
5:00 PM to 5:30 PM
Terrigal
Junior Jazz Technique
Monday
5:30 PM to 6:00 PM
Terrigal
Junior Jazz Concert
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Terrigal
Junior Hip Hop Technique
Monday
6:30 PM to 7:00 PM
Terrigal
Junior Hip Hop Concert
Monday
7:00 PM to 7:30 PM
Terrigal
Mini Contemporary Concert
Tuesday
4:00 PM to 4:30 PM
Terrigal
Mini Hip Hop Concert
Tuesday
4:30 PM to 5:00 PM
Terrigal
Mini/Junior Tap Concert
Tuesday
5:00 PM to 5:30 PM
Terrigal
Junior Contemporary Technique
Tuesday
5:30 PM to 6:00 PM
Terrigal
Junior Contemporary Concert
Tuesday
6:00 PM to 6:30 PM
Terrigal
Junior Acrobatics Technique
Tuesday
6:30 PM to 7:00 PM
Terrigal
Junior Acrobatics Concert
Tuesday
7:00 PM to 7:30 PM
Terrigal
Intermediate Jazz Technique
Wednesday
5:00 PM to 5:30 PM
Terrigal
Intermediate Jazz Concert
Wednesday
5:30 PM to 6:00 PM
Terrigal
Intermediate Hip Hop Concert
Wednesday
6:00 PM to 6:30 PM
Terrigal
Intermediate Contemporary Concert
Wednesday
6:30 PM to 7:00 PM
Terrigal
Intermediate Acrobatics Technique
Wednesday
7:00 PM to 7:30 PM
Terrigal
Intermediate Acrobatics Concert
Wednesday
7:30 PM to 8:00 PM
Terrigal

Ourimbah 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Ourimbah
Monday
3:00 PM to 5:00 PM
Ourimbah

Niagara Park 2023

Name
Days
Location
Inter & Senior Dance Club 10+yrs
Wednesday
4:30 PM to 6:30 PM
Niagara Park
Mini & Junior Dance Club 5-9yrs
Thursday
3:15 PM to 5:15 PM
Niagara Park

Kincumber 2023

Name
Days
Location
Mini & Junior Dance Club 5-9yrs
Tuesday
3:30 PM to 5:30 PM
Kincumber
Inter & Senior Dance Club 10+yrs
Wednesday
3:30 PM to 5:30 PM
Kincumber

Berkeley Vale 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Berkeley Vale
Monday
3:15 PM to 5:15 PM
Berkeley Vale

Umina 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Umina
Monday
3:30 PM to 5:30 PM
Umina

Wyong 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Wyong
Friday
3:15 PM to 5:15 PM
Wyong

Terrigal Public School 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Terrigal Public School
Wednesday
3:15 PM to 5:15 PM
Terrigal PS

Merewether 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club St Joseph's
Friday
3:15 PM to 5:15 PM
St Joseph's

Dudley 2023

Name
Days
Location
JB Dance Club Dudley
Monday
3:30 PM to 5:30 PM
Dudley


Powered by: DanceStudio-Pro.com