2023-2024 Season

Name
Days
Location
Ballet 3
Monday
4:30 PM to 6:00 PM
Studio 1
Main
Elementary Ballet
Monday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 6 w/pointe
Monday
5:30 PM to 7:30 PM
Studio 2
Main
Beginner Tap
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Studio 1
Main
Intermediate Tap
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1
Main
Advanced Tap
Monday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio 1
Main
Ballet 4/4X/5
Monday
7:30 PM to 9:00 PM
Studio 2
Main
Pre-School 1 Ballet
Tuesday
1:00 PM to 1:45 PM
Studio 1
Main
Elementary Ballet
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 1
Main
Primary Ballet
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 6 w/pointe
Tuesday
5:30 PM to 7:30 PM
Studio 2
Main
Beginner Jazz
Tuesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1
Main
Ballet 4X/5 w/pointe
Tuesday
6:30 PM to 8:30 PM
Studio 1
Main
Ballet 3/3X
Tuesday
7:30 PM to 9:00 PM
Studio 2
Main
Ballet 3X/4 w/pointe
Wednesday
4:30 PM to 6:30 PM
Studio 1
Main
Ballet 4X/5 w/pointe
Wednesday
4:30 PM to 6:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 2/2X
Wednesday
6:30 PM to 8:00 PM
Studio 2
Main
Intermediate Jazz
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1
Main
Advanced Jazz
Wednesday
7:30 PM to 9:00 PM
Studio 1
Main
Ballet 1
Thursday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 1X
Thursday
4:30 PM to 6:00 PM
Studio 1
Main
Ballet 2/2X
Thursday
5:30 PM to 7:00 PM
Studio 2
Main
Ballet 3/3X
Thursday
6:00 PM to 7:30 PM
Studio 1
Main
Level 5/6 Conditioning
Thursday
7:00 PM to 7:30 PM
Studio 2
Main
Ballet 4/4X/5
Thursday
7:30 PM to 9:00 PM
Studio 2
Main
Ballet 6
Thursday
7:30 PM to 9:00 PM
Studio 2
Main
Ballet 5X & up w/pointe & variations
Friday
4:30 PM to 7:00 PM
Studio 2
Main
Intermediate Modern
Friday
4:30 PM to 5:45 PM
Studio 1
Main
Pre-School Ballet/Tap Combo
Saturday
9:00 AM to 10:00 AM
Studio 1
Main
Primary Ballet
Saturday
9:00 AM to 10:00 AM
Studio 2
Main
Advanced Modern
Saturday
10:00 AM to 11:30 AM
Studio 1
Main
Ballet 2X/3
Saturday
10:00 AM to 11:30 AM
Studio 2
Main
Advanced Theater Jazz
Saturday
11:30 AM to 1:00 PM
Studio 1
Main
Ballet 3X/4
Saturday
11:30 AM to 1:00 PM
Studio 2
Main
Intermediate Theater Jazz
Saturday
1:00 PM to 2:30 PM
Studio 1
Main